מרכז דווידוף

שם-הפרויקט שם הפרויקט: מרכז דווידוף.

אדריכל אדריכל: ספקטור עמישר, אדריכל ראשי: אדוארד איימס.

מוצרי-אורבונד מוצרי אורבונד: בידוד-מינראל פלוס | לוחות גבס.

צילום צילום: רועי אימס.